cucina logo

Rezerwacje i zamówienia na wynos:

+48 602 668 800
restauracja@cucina88.pl

Regulamin sklepu internetowego CUCINA

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.cucina88.pl , wydarzeń organizowanych przez Restaurację Cucina 88 znajdujących się w ofercie sklepu internetowego cucina88.pl oraz innych usług, świadczonych przez sklep internetowy CUCINA88 drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej: https://www.cucina88.pl i stanowi integralną część zawieranej umowy sprzedaży.
2. Akceptacja Regulaminu sklepu internetowego CUCINA 88 jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w cucina88.pl oraz skorzystanie z innych usług, świadczonych przez Restaurację Cucina 88 drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej cucina88.pl. Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego cucina88.pl Regulamin jest dostępny pod adresem: www.cucina88.pl
3. Wskazanym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
1) Restauracja – przedsiębiorca prowadzący Restaurację Cucina 88 tj. City 88 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000802735, oferujący możliwość zakupów internetowych w postaci oferowanych przez Restaurację produktów oraz usług w zakresie organizowanych przez nią wydarzeń kulturalnych/rozrywkowych/gastronomicznych, wybranych przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Szczegółowe dane przedsiębiorcy prowadzącego Restaurację określa regulamin Sklepu Internetowego akceptowany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Regulamin ten Klient akceptuje w trakcie składania zamówienia. Restauracja udostępnia nieodpłatnie Regulamin za pośrednictwem strony internetowej https://www.cucina88.pl w systemie teleinformatycznym, w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
2) Sklep Internetowy – sklep internetowy, w którym Klient dokonuje zakupów internetowych w Sklepie, dostępny poprzez stronę internetową https://www.cucina88.pl
3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupów internetowych w Restauracji za pomocą Sklepu Internetowego, zarówno jako użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany.
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sklepem za pomocą Sklepu Internetowego, czynności prawnej, w tym w szczególności zakupu Towarów, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
6) Oferta: asortyment produktów, dań, biletów i innych usług oferowanych przez Restaurację które mogą być zamówione przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
7) Bilet – dokument upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego on dotyczy.
8) Wydarzenie – każdy występ o charakterze kulturalnym lub rozrywkowym, organizowanym przez Restaurację, na które Bilety dystrybuowane są przez Sklep Internetowy.
9) Strona – Klient lub Sklep (zwane łącznie Stronami).
10) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego CUCINA 88.
11) Zamówienie – oświadczenie woli składane Restauracji przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://www.cucina88.pl na wybraną przez niego Ofertę potwierdzone przez niego poprzez wybranie opcji „zamów z obowiązkiem zapłaty”, skutkujące zawarciem Umowy.
4. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Internetowego pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 1.6.
6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, wszystkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego może dokonywać w imieniu tych podmiotów wyłącznie osoba posiadająca umocowania do działania w tym zakresie.
7. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
b) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
e) Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

II. Dane kontaktowe:

City 88 sp. z o.o. sp. kom. ul. Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań
adres do korespondencji pocztą tradycyjną: ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań
adres e-mail: restauracja@cucina88.pl
numer telefonu: +48 602 668 800

III. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Restaurację następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze strony internetowej, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Świadczenie usług przez Restaurację na rzecz Klienta nie jest ograniczone w czasie.
2. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług na rzecz Klienta na skutek działania siły wyższej.
3. Korzystanie przez Klientów ze Sklepu Internetowego jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zakazane jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, wykorzystywanie usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający interesy Restauracji, w szczególności mogący narazić Restaurację na jakąkolwiek szkodę majątkową.
5. Klienci korzystający ze Sklepu Internetowego mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
6. Restauracja niniejszym zastrzega, iż wszystkie treści i materiały dostępne w Sklepie Internetowym są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie oraz inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

IV. Informacje o Ofertach i ich cenach

1. Wszelkie informacje o Ofertach i ich cenach podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny Ofert podane na stronie Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki.
3. W każdym przypadku obniżenia ceny Oferty, Sklep internetowy uwidoczni obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tej Oferty, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W razie oferowania do sprzedaży Oferty w okresie krótszym niż 30 dni, Sklep uwidoczni informację o najniższej cenie obowiązującej od dnia przedstawienia Oferty do dnia wprowadzenia obniżki.

V. Składanie Zamówień i sposób dokonywania płatności za Zamówienie

1. Klient składa Zamówienie bez potrzeby rejestracji i bez konieczności posiadania konta klienta. Klient składając Zamówienie powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu Internetowego podczas całego procesu składania Zamówienia.
2. Klient może złożyć Zamówienie bezpośrednio, samodzielnie w Sklepie internetowym na stronie https://www.cucina88.pl.
3. Aby złożyć Zamówienie należy dokonać wyboru Oferty, która ma być przedmiotem Zamówienia do koszyka, i podać w formularzu następujące swoje dane (aktualne i prawdziwe):
a) w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres e-mail, numer telefonu;
b) w przypadku osób nie będących Konsumentami: nazwa przedsiębiorcy, adres prowadzonej działalności lub adres siedziby, adres e-mail i ewentualnie NIP, numer telefonu.
4. Składając Zamówienie Klient zobowiązany jest również określić sposób dostawy, a także wskazać, czy chce otrzymać paragon lub fakturę dokumentujące zakupy dokonane w Sklepie internetowym. Wybór opcji przewidującej wystawienie przez Sklep internetowy faktury dla Klienta nie będącego Konsumentem wymaga podania NIP.
5. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Następnie Klient dokonuje płatności za Zamówienie.
6. Klient może dokonać płatności za Zamówienie w formie przedpłaty wyłącznie poprzez system płatności PayU (operator płatności – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399).
7. Sklep internetowy nie rozpocznie realizacji nieopłaconego Zamówienia. Brak zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia skutkować będzie jego anulowaniem.
8. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z dokonywaniem płatności za pośrednictwem systemu płatności „PayU”. Po wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę serwisu „PayU”. W celu opłacenia Zamówienia Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami i komunikatami wyświetlanymi na stronach internetowych serwisu „PayU” i stosować się do postanowień regulaminu tego serwisu.
9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą jego złożenie. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Klienta tj. poprzez dokonanie płatności przez system płatności PayU.
10. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych.
11. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Klient może kontaktować się z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych w Regulaminie.

VI. Odbiór i dostawa ZamówieniA

1. W zależności od rodzaju złożonego przez Klienta Zamówienia możliwe są następujące sposoby dostawy/odbioru Zamówienia:
a) drogą mailową na wskazany przez Klienta adres e-mail,
b) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Restauracja nie ponosi odpowiedzialności;
c) możliwy jest również odbiór osobisty w Restauracji pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 26A, 60-751 Poznań w dniach i godzinach jej otwarcia.
2. Restauracja może żądać od osoby odbierającej Zamówienie okazania się dokumentem tożsamości, a także pokwitowania odbioru Zamówienia. Restauracja zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Zamówienie w szczególności w przypadku, gdy Zamówienie obejmuje produkty z ograniczeniem wiekowym. Jeżeli Klient nie jest w stanie lub nie chce wylegitymować się, Restauracja ma prawo odmówić wydania produktów i domagać się zwrotu kosztów z tytułu unieważnienia Zamówienia.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży Oferty zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
a) art. 38 pkt. 4 („ Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia”)
b) art. 38 pkt 12 („Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.”) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta..
3. Odstąpienie od umowy sprzedaży może dotyczyć wszystkich albo niektórych Ofert będących przedmiotem Zamówienia.
4. Restauracja ma prawo odstąpić od Umowy:
a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację Umowy;
b) w przypadku dezaktualizacji zamieszczonej w Sklepie Internetowym Oferty, gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotyczącą Zamówienia;
c) w przypadku przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu;
d) w przypadku zamówienia z dostawą i podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy lub nieobecności pod wskazanym adresem.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Restaurację traktuje się ją jako niezawartą. Zwrot środków na rzecz Klienta nastąpi przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności, jaki został użyty przy składaniu Zamówienia.
6. Restauracja jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Restauracja powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.
7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Restauracja wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia własności (umowy sprzedaży) od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, powinien złożyć do Restauracji w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w tym celu skorzystać z formularza, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, bądź złożyć oświadczenie w inny sposób (np. przesyłając je listownie na adres Restauracji, bądź mailowo). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Restauracja potwierdziła przyjęcie Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane. W obu przypadkach Restauracja zwraca Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie dokonaną płatność, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odstąpił od umowy sprzedaży, poprzez ich dostarczenie osobiste do Restauracji lub poprzez ich przesłanie na adres Restauracji (np. za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
11. W przypadku wysyłkowego zwrotu Towarów, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, takie jak koszt wysyłki i ich opakowania.
12. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IX. Zwrot Biletów

1. Zwrot środków zapłaconych przez Klienta za Bilet na podstawie Umowy Sprzedaży jest możliwy wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia z winy Restauracji lub zmiany terminu Wydarzenia.
2. Zwrotowi podlega wyłącznie wartość nominalna Biletów, tj. opłata wskazana przez Restaurację za udział w Wydarzeniu.
3. Zwrot, o którym mowa powyżej następuje po jego zgłoszeniu przez Klienta drogą mailową pod adresem: restauracja@cucina88.pl, bądź bezpośrednio w Restauracji.
4. W przypadku zgłoszonego zwrotu bezpośrednio w Restauracji, może ona żądać od Klienta podania danych niezbędnych do identyfikacji Klienta i Biletu, którego dotyczy zgłoszenie.
1. Restauracja jest obowiązana do zwrotu Klientowi ceny Biletu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin ten liczy się od dnia skierowania przez Klienta żądania zwrotu. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał płatności, chyba że ten sposób zwrotu jest obiektywnie niemożliwy lub Klient zażądał innego sposobu zwrotu niewiążącego się dla Restauracji z nadmiernymi kosztami.
2. Restauracja jest obowiązana poinformować Klienta o odwołaniu, zmianie Wydarzenia, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o powyższych zdarzeniach.
3. W przypadku odwołania Wydarzenia z winy Restauracji, umożliwia ona Klientowi zwrot ceny Biletu zapłaconej przez Klienta.

X. Reklamacje

1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, Konsument może złożyć reklamację na działanie Serwisu, poprzez pisemne zgłoszenie wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, bądź poczty elektronicznej, na adres: restauracja@cucina88.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) datę oraz opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;
b) dokładny opis roszczeń Konsumenta;
c) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
3. Restauracja ustosunkuje się do reklamacji w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
a) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
b) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

XI. Dane osobowe oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz o przysługujących Klientom prawach, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności” oraz „Polityka Cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może podlegać zmianom. W razie zmiany Regulaminu, Sklep opublikuje nowy Regulamin na stronach Sklepu Internetowego, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu. W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawiony do wypowiedzenia umowy, zawartej ze Sklepem, której dotyczy zmiana Regulaminu. Zmieniony Regulamin, będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on Sklepowi (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go ze Sklepem, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta. Zmieniony Regulaminu będzie miał zastosowanie do Zamówień składanych od dnia wejścia w życie zmian. Klient będzie potwierdzał przed złożeniem Zamówienia zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu, analogicznie jak w przypadku niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie wpływają na procedurę realizacji Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Wprowadzone zmiany Regulaminy nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i Sklep przed zmianą Regulaminu).

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Jeżeli Klient jest Konsumentem, w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

 

Załaczniki:

1. Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy;

    Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!