cucina logo

Rezerwacje i zamówienia na wynos:

+48 602 668 800
restauracja@cucina88.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.cucina88.pl

I. DEFINICJE

1. Administrator – CITY 88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr: 0000940612;

2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.twierdzamodlin.pl (dalej: „Strona”)

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. DANE OSOBOWE

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika Strony: https://www.cucina88.pl/.
• imię
• nazwisko
• adres
• telefon
• adres e-mail

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następujących celach:

a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień lub reklamacji, w celu ich rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);

b. marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);

c. w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

d. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS lub telefonicznie. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkowników zgody na taką formę komunikacji.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

a. zakończenia wykonywania umowy,

b. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub

c. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

10. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

11. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Administratora nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

III. PLIKI COOKIES

1. Administrator stosuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.

2. Zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, jak również w celach reklamowych i statystycznych.

3. Użytkownik może za pomocą opcji przeglądarki internetowej w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

IV. GOOGLE ANALYTICS

1. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (organizacja certyfikowana zgodnie z Data Privacy Framework „DPF”). W celu monitorowania statystyk www.cucina88.pl dla lepszego zrozumienia użytkowników i dostosowania treści i reklam do ich potrzeb Administrator przetwarza IP Twojego komputera. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Podkreślamy, że w ramach Google Analytics Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich dostęp ma Administrator w ramach Google Analytics to, w szczególności:
• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz;
• podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu;
• czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach;
• przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu;
• źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu ;
Ponadto, Administrator korzysta w ramach Google Analytics z następujących funkcji reklamowych:
• raporty demograficzne i zainteresowań;
• remarketing;
• funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach funkcji reklamowych Administrator również nie gromadzi danych osobowych. Informacje, do jakich Administrator ma dostęp, to, w szczególności:
• Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
• Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

2. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszego serwisu w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych Google Analytics znajduje się na stronie policies.google.com/technologies/partner-sites. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies.
3. Szczegółowe informacje dostępne są̨ w treści polityki prywatności Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

V. KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej restauracja@cucina88.pl lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. W przypadku aktualizacji Polityki Prywatności Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 14.11.2023 r.

    Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!