cucina logo

Rezerwacje i zamówienia na wynos:

+48 602 668 800
restauracja@cucina88.pl

Cucina Na Wynos – Regulamin

REGULAMIN SERWISU

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnionego pod adresem www.cucina88.pl/nawynos (dalej: „Cucina_nawynos” lub „Serwis”).

Przedstawiona poniżej formuła zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy City 88 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000802735, NIP: 7792508917, REGON: 384297376 (dalej: „Spółka”) a Konsumentami.

I. DEFINICJE

REGULAMIN: niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
KONSUMENT: osoba fizyczna dokonująca ze Spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
OFERTA: asortyment produktów, dań i usług oferowanych przez punkty gastronomiczne zarządzane przez Spółkę, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Serwisu.
ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli składane Spółce przez Konsumenta za pośrednictwem Cucina_nawynos na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.
RESTAURACJA/RESTAURACJE: każdy z punktów gastronomicznych prowadzonych i zarządzanych przez Spółkę, w tym Restauracja Cucina 88, Ułan Browar, Whisky Bar 88 oraz Kawiarnia i Cukiernia Cappuccina.
NAPIWEK: dobrowolna kwota zapłacona przez Konsumenta i przeznaczona dla osoby przygotowującej lub dostarczającej Zamówienie.
SPOSOBY PŁATNOŚCI: Gotówka lub karta płatnicza przy odbiorze zamówienia lub przedpłata poprzez system PayU (operator płatności – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399).

II. DANE KONTAKTOWE SPÓŁKI:

City 88 sp. z o.o. sp. kom. ul. Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań
adres do korespondencji pocztą tradycyjną: ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań
adres e-mail: restauracja@cucina88.pl
numer telefonu: +48 602 668 800

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Cucina_nawynos jest serwisem internetowym poprzez który Konsument może złożyć Zamówienie i uzyskać dostęp do funkcjonalności Serwisu, bez potrzeby rejestracji i bez konieczności posiadania konta klienta.
2. Korzystanie z Serwisu przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „u.ś.u.e.”).
3. Niniejsze ogólne warunki korzystania z Serwisu określają w szczególności zasady świadczenia usług oferowanych przez Serwis i pełnią również rolę regulaminu w rozumieniu art. 8 u.ś.u.e.
4. Spółka nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejszy Regulamin za pośrednictwem Serwisu w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Spółka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
6. Spółka przestrzega art. 14 ust. 1 u.ś.u.e. zgodnie z którym: „Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.”

IV. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Spółkę następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Serwisu, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Świadczenie usług przez Spółkę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
3. Korzystanie przez Konsumentów z Serwisu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
a. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
b. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
c. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4. Podanie w Serwisie ceny są określone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
5. Płatność za Zamówienie może być dokonana przy użyciu wybranego przez Konsumenta Sposobu Płatności.
6. W ramach korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, wykorzystywanie usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający interesy Spółki, w szczególności mogący narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
7. Konsumenci korzystający z Cucina_nawynos mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
8. Spółka niniejszym zastrzega, iż wszystkie treści i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie oraz inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

V. OFERTA

1. Spółka publikuje Ofertę w Serwisie wraz ze zdjęciami, które przedstawiają kategorię danego produktu. Poprzez wybranie danego produktu z Oferty Konsument przyjmuje do wiadomości, że zamówiony przez niego asortyment może różnić się od tego zaprezentowanego na zdjęciu. Zdjęcie ma charakter jedynie przykładowy.
2. Oferta może zawierać składniki oraz produkty, które mogą powodować alergie oraz nietolerancje. Jeżeli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze przed złożeniem Zamówienia powinien niezwłocznie skontaktować się ze Spółką, aby uzyskać szczegółowe informacje o alergenach.

VI. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta.
2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Spółkę wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane Spółce.
3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się ze Spółką za pomocą danych kontaktowych podanych w Regulaminie lub na stronie internetowej Serwisu.
4. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny pod podanym numerem kontaktowym oraz obecny pod wskazanym adresem.
5. Jeżeli Konsument decyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, o wskazanej godzinie winien on zgłosić się do punktu odbioru. Godzina, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie podana przez Spółkę podczas składania Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jest ona orientacyjna i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynoszące do 30 minut. Spółka rekomenduje, aby Konsument skontaktował się ze Spółką na 10 min przed planowanym odbiorem zamówienia, celem potwierdzenia statusu realizacji.
6. W momencie dostarczenia Zamówienia Konsument może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, w szczególności w przypadku, gdy Zamówienie obejmuje produkty z ograniczeniem wiekowym lub gdy zostało ono przedpłacone. Jeżeli Konsument nie jest w stanie lub nie chce wylegitymować się, Spółka ma prawo odmówić dostarczenia produktów i domagać się zwrotu kosztów z tytułu unieważnienia Zamówienia.
7. Przy odbiorze Zamówienia, Konsument może według własnego uznania zdecydować się na przekazanie Napiwku za pośrednictwem wybranego Sposobu Płatności.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W związku z art. 38 pkt. 4 stawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po przyjęciu przez Spółkę Zamówienia do realizacji.
2. Spółka ma prawo odstąpić od Umowy:
a. w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację Umowy;
b. w przypadku dezaktualizacji zamieszczonej w Serwisie Oferty, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotyczącą Zamówienia;
c. w przypadku przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu;
d. w przypadku zamówienia z dostawą i podania przez Konsumenta nieprawidłowego adresu dostawy lub nieobecności pod wskazanym adresem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę traktuje się ją jako niezwartą. Zwrot środków na rzecz Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności, jaki został użyty przy składaniu Zamówienia.
4. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy przez Konsumenta, Spółka ma prawo do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta oraz domagać się odszkodowania.
5. Spółka jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Spółka powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

VIII. PŁATNOŚCI

1. W momencie zawarcia Umowy po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Spółki ceny wynikającej z Zamówienia. Konsument został poinformowany o dostępnych Sposobach Płatności.
2. W przypadku konieczności zwrotu środków przez Spółkę na rzecz Konsumenta, zwrot ten jest dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
3. W zależności od metody płatności zastosowanej przez Konsumenta, przetwarzanie zwrotu potrwa do 21 dni roboczych.

IX. REKLAMACJE

1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, Konsument może złożyć reklamację na działanie Serwisu, poprzez pisemne zgłoszenie wysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ułańska 5, 60-748 Poznań bądź poczty elektronicznej, na adres: restauracja@cucina88.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. datę oraz opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;
b. dokładny opis roszczeń Konsumenta;
c. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
3. Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

X. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Do wykonywania Usług stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a Konsumentem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do korzystania z Cucina_nawynos!

    Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!